Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Vi er godkjent Inn på tunet gård og kan tilby aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på tunet virksomheten på Findal Gård er det Cecilie som jobber med, men med god hjelp fra far Thorleif.

Pr dags dato har vi skoleungdommer fra ungdoms- og videregående skole hos oss, men vi har også tilbud til andre grupper.

Vi er også i oppstartsfasen med å tilby dagplasser til unge demente her på gården.

http://www.innpatunet.no/

Definisjon Inn på tunet:

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet (IPT). Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.